Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny - ul. Słoneczna, obręb Stara Iwiczna, gm. Lesznowola

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 16.10.2014r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa  
przeznaczonej do zbycia w formie darowizny


Działając na podstawie  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Lesznowola,  nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr  163 o pow. 0,0252 ha, położoną w obrębie Stara Iwiczna gm. Lesznowola, opisaną dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

III.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 16.10.2014 r. do 06.11.2014 r.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Lesznowola

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-10-16 09:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-10-16 10:07:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki