Drugi przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna, ul. Uzdrowiskowa 17

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości położonej w miejscowości Konstancin–Jeziorna przy ul. Uzdrowiskowej 17, będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 27, o pow. 0,3167ha, w obrębie 03-21, KW Nr WA1I/00017012/9, zabudowaną budynkami niemieszkalnymi jednokondygnacyjnymi  (domki letniskowe) w złym stanie technicznym.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  27 marca 2014r. do dnia 17 kwietnia  2014r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18.08.2014r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna – 52MNp/MN.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2015 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (18.000 zł).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 05.01.2015r. wadium w wysokości 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989
- za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 800 000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Dokumentacja fotograficzna - do pobrania >>>

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-10-20 09:53:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-10-28 09:24:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki