Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna, ul. Warecka 17

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Konstancin-Jeziorna przy ul. Wareckiej 17, będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 47/8, o pow. 0,2659 ha, w obrębie 03-21, KW Nr WA1I/00007838/2, zabudowaną budynkiem jednokondygnacyjnym parterowym w złym stanie technicznym.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 28 września 2012 r. do dnia 19 października  2012 r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14.08.2013 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 15.11.2013 r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 09.05.2014 r.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 15.09.2014 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – tereny przeznaczone pod zabudowę usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, pod zabudowę pensjonatową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1Uz/MNp/MN.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2015 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (13.000 zł).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 12.01.2015r. wadium w wysokości 130.000 zł (słownie: sto  trzydzieści tysięcy zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989
- za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 300 000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. 22 756 61 44.

 Dokumentacja fotograficzna nieruchomości - do pobrania >>>

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-10-22 12:45:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-10-22 13:25:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki