Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Obory

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Obory

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 23 w kształcie koła, o pow. 1,87 ha, położoną w obrębie Obory gm. Konstancin-Jeziorna, KW Nr WA1I/00004672/9, zabudowaną budynkiem niemieszkalnym o pow. 151 m2 w złym stanie technicznym, w stanie opuszczenia (po pożarze).
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  09 września 2014r. do dnia 30 września  2014r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  gruntów Obór i Łyczyna, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu na cele gospodarki rolnej – pola uprawne, użytki zielone i zadrzewienia 6R oraz w liniach rozgraniczających publicznej drogi klasy zbiorczej 5KD-Z.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.12.2014 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (4.000 zł).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 26.11.2014r. wadium w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989
- za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000 zł
Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-10-30 14:35:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-10-30 14:51:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki