Siódmy przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, ul. Zimowa 15 w Nowej Iwicznej, gm. Lesznowola

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 38 w budynku przy ul. Zimowej 15 w Nowej Iwicznej gm. Lesznowola o pow. użytkowej 52 m2, WA5M/00325147/8 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem nr 38 w piwnicy oraz stanowiskiem postojowym nr 34 jak również przynależnym do tegoż lokalu udziałem wynoszącym 6619/671068 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 364, 365, 367 położone w obrębie Nowa Iwiczna gm. Lesznowola WA5M/00320949/5, oraz udziałem wynoszącym 1/251 części w działkach stanowiących drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów  nr nr 363, 366, 370, 371, 381 położonych w obrębie Nowa Iwiczna gm. Lesznowola  WA5M/00320950/5. Lokal jest położony na I piętrze w  budynku wielorodzinnym, przeznaczony jest na cele mieszkalne. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc,  posiada balkon. 
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  21.06.2013r. do dnia 12.07.2013r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17.12.2013r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 24.02.2014r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 26.05.2014r.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 29.09.2014r.
Piąty przetarg odbył się w dniu 25.11.2014r.
Szósty przetarg odbył się w dniu 09.01.2015r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – tereny adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2015r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
-   oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (2.200 zł). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 17.03.2015 r. wadium w wysokości 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989
- za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220.000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. 
 
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. (22) 756 61 44.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-02-18 11:37:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-02-18 11:40:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki