Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2101.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 z dnia 14.11.2009 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775)

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82

Przyjęcia interesantów

poniedziałek - piątek: 7.00 - 16.00

Wymagane dokumenty

Załączniki:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem) (DOCX, 17 KB)
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (9000 euro – na pierwszy pojazd, 5000 euro – na drugi pojazd, roczne sprawozdanie finansowe lub gwarancja bankowa lub ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej);
  W drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia  - wniosek o dopuszczenie jako zabezpieczenia finansowego polisy lub gwarancji bankowej (DOCX, 16 KB) 
 • oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (DOCX, 91 KB)
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach  określonych  w art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia (WE) 1071/2009 wymienione w art.5 ust. 2a dotycząca osoby: a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy, c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy;

Jeśli zaświadczenie jest pobrane online to do zaświadczenia należy załączyć nośnik elektroniczny (płyta, pendrive).

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988):

 • przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać wykaz pojazdów na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę treści zezwolenia lub licencji (DOCX, 47 KB).

Art. 7a ust. 8 (Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)
Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego (obowiązuje od 01.01.2023 r.):
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia, za rok poprzedni (DOCX, 33 KB)

Opłaty

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U.z 2013 r. poz.916)
- opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy wynosi – 1000 zł
- w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się jedną opłatę powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd
- za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczania.

Opłaty należy wnosić w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  (kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości - 17 zł (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) należy przelać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego kolegium odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-03-11 08:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-10 13:39:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki