Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - m. Jeżewice, dz. 56/3

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 02.07.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r, poz. 518) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:
 
I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży część niezabudowanej  nieruchomości stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 56/3, położoną w miejscowości Jeżewice, gm. Tarczyn, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
III.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 02.07.2015 r. do 23.07.2015 r.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-07-02 13:50:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-07-09 12:15:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki