Siódmy przetarg ustny niegraniczony - działka ew. nr 47/8, położona w miejscowości Konstancin-Jeziorna przy ul. Wareckiej 17

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż  nieruchomości Skarbu Państwa, 
położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Konstancin–Jeziorna przy ul. Wareckiej 17, będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 47/8, o pow. 0,2659 ha, w obrębie 03-21, KW Nr WA1I/00007838/2, zabudowaną budynkiem jednokondygnacyjnym parterowym w złym stanie technicznym.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  28 września 2012r. do dnia 19 października  2012r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14.08.2013r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 15.11.2013r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 09.05.2014r.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 15.09.2014r.
Piąty przetarg odbył się w dniu 19.01.2015r.
Szósty przetarg odbył się w dniu 27.04.2015r. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – tereny przeznaczone pod zabudowę usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, pod zabudowę pensjonatową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1Uz/MNp/MN.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2015r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (11.000 zł). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 28.09.2015 r. wadium w wysokości 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989
- za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 100 000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
 
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.
 
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-07-08 13:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-07-08 14:11:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki