☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę w trybie określonym w art. 36a ustawy Prawo budowlane

Podstawa prawna

art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy – Starosta Piaseczyński

Miejsce załatwienia sprawy

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie organu - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek jest przydzielany przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków formalnych organ wzywa Inwestora do uzupełnienia braków. Po wpływie kompletnego wniosku, w przypadku stwierdzenia braków merytorycznych organ nakłada postanowieniem na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Postępowanie znacznie usprawni podanie przez Inwestora na wniosku telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przepisami szczególnymi wymienione we wniosku w tym:

  • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
  • w przypadku prowadzenia sprawy przez osobę upoważnioną - pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora;
  • w przypadku gdy od wydania decyzji zmienianej upłynęło 3 lata – dziennik budowy do wglądu.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi dla:

1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m² powierzchni użytkowej – 1 zł,
- nie więcej niż – 539 zł,

2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

3. innego budynku – 48 zł,

4. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,

5. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,

6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105 zł,

7. innych budowli – 155 zł,

8. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,

- opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł (art. 33 ust. 1 ustawy Prawo budowlane),

- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,

- opłata od pełnomocnictwa – 17 zł

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

1. Wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

2. Budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Czas załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje

Inwestor może uzyskać informacje o prowadzonym postępowaniu administracyjnym osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno–Budowlanego.

Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-08-05 15:26:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-03-28 14:39:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019047