Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Jeżewice, gm. Tarczyn

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa, 
położonej w miejscowości Jeżewice
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest część niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jeżewice przy ul. Wspólnej, będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ew. nr 56/3, o pow. 2.21 ha, w obrębie Jeżewice gm.Tarczyn, KW Nr RA1G/00065054/0.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  02.07.2015r. do dnia 23.07.2015r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.  
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, częściowo teren upraw rolnych MN/MR, R. Działka jest położona w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2015 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
-   oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (8.000 zł). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 16.11.2015 r. wadium w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 800 000,00 zł + VAT
 
Ceną  sprzedaży będzie najwyższa cena netto uzyskana w przetargu, powiększona o podatek VAT w stawce 23%.
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-09-10 12:59:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-09-10 14:03:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki