Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 133/1 i 133/3, Tomice, gm. Góra Kalwaria

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 18.09.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 782 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:
 
I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży zabudowana  nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej WA5M/00356755/9, stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działki ew. nr 133/1 i 133/3, położona w miejscowości Tomice, gm. Góra Kalwaria, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
III.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 18.09.2015 r. do 09.10.2015 r.
 
Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-09-18 10:58:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-09-18 11:10:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki