Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie w rejonie ul. Energetycznej, działka ew. nr 2/184

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, 
położonej w miejscowości Piaseczno
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Piaseczno w rejonie ul. Energetycznej  będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 2/184, o pow. 2.3575 ha, w obrębie 4, KW Nr WA1I/00027556/7.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 23.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu zasadniczym – usługi publiczne nieuciążliwe, niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa 1UP.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (95.000 zł).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 18.02.2016 r. wadium w wysokości 950.000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nr rachunku:
PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 
- za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.500.000,00 zł + VAT
 
Ceną  sprzedaży będzie najwyższa cena netto uzyskana w przetargu, powiększona o podatek VAT w stawce 23%.
 
Istotne warunki przetargu:
- Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany:
wykonać na swój koszt pełne ogrodzenie działki sąsiedniej oznaczonej nr ew. 2/183 z obrębu 4 m. Piaseczno stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, wraz z oświetleniem granicznym, bramę awaryjną na wysokości istniejącej drogi od strony ulicy Energetycznej, oraz dwie bramy przeciwpożarowe po stronie wschodniej i północnej nowego ogrodzenia (szczegółowe warunki do uzgodnienia z ww. zarządcą nieruchomości),
- ustanowić na działce ew. nr 2/184 bezpłatną służebność przejścia i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów, na rzecz każdoczesnego właściciela działki ew. nr 2/183.
 
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-12-17 10:29:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-12-17 10:35:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki