Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w m. Konstancin-Jeziorna, ul. Uzdrowiskowa

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa, 
położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest część niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Konstancin–Jeziorna przy ul. Uzdrowiskowej  będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 38, o pow.0,2555ha, w obrębie 03-21, KW Nr WA1I/00017012/9.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  27 marca 2014r. do dnia 17 kwietnia  2014r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.08.2014 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 13.01.2015 r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 24.04.2015 r.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 30.09.2015 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna – 51MNp/MN, w części na terenie przeznaczonym pod komunikację – drogę dojazdową 38KDD.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2016 r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (11.000 zł). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 23.03.2016 r. wadium w wysokości 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 
- za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 100 000,00 zł + VAT
 
Ceną  sprzedaży będzie najwyższa cena netto uzyskana w przetargu, powiększona o podatek VAT w stawce 23%.
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.
 
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-01-27 13:00:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-03-07 14:44:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki