Terminy posiedzeń

Stacjonarne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu protokołu:
a) Nr 1/BF/2024 z 20.05.2024 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok,
b) w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego za 2023 rok,
d) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu w sprawie umorzenia należności przypadających Powiatowi Piaseczyńskiemu od dłużnika Pana Arkadiusza Jabłońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ARTEX Arkadiusz Jabłoński z siedzibą w Górze Kalwarii.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Transmisja z posiedzenia komisji dostępna jest "na żywo" w trakcie jej trwania w systemie transmisji obrad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSIEDZENIACH KOMISJI RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.
2.W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z Państwa udziałem w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora. Adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, adres e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z § 28a ust. 1 uchwały Nr VI/9/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego (z późn. zm.) (dalej: „Statut Powiatu”), polegającego na konieczności transmitowania i utrwalania przebiegu posiedzeń Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do tego, aby mogli Państwo uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. W związku z powyższym, Państwa udział w posiedzeniu Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego jest równoznaczny z dobrowolnym podaniem przez Państwa danych osobowych na te potrzeby (przede wszystkim danych w postaci Państwa wizerunku, ale także w postaci głosu i ewentualnych innych podanych przez Państwa danych, takich jak np. imię i nazwisko).
5. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe zostały zarejestrowane na dostępnych publicznie nagraniach z posiedzeń Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, wówczas powinniście Państwo zrezygnować ze swojego udziału w tym posiedzeniu.
6. Informacje o Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługę rejestrowania i transmitowania online posiedzeń Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Ponadto, w związku z tym, że posiedzenia Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego muszą być transmitowane w publicznie dostępnej Sieci Internet, dostęp do tych danych może mieć każda osoba, która zapozna się z ich upublicznionym nagraniem, w tym także odbiorcy z państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, zgodnie z § 28a ust. 4 Statutu Powiatu będą przetwarzane do czasu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za dany rok kalendarzowy, w którym miała miejsce transmisja danego posiedzenia Komisji Rady Powiatu.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, mają Państwo prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do tych danych, zgodnie z art. 15 RODO;
b) sprostowania tych danych, jeśli są nieprawidłowe, zgodnie z art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 RODO, jeśli:
- kwestionują Państwo ich prawidłowość (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych);
- Administrator nie potrzebuje już tych danych do wskazanych powyżej celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Jeśli uznacie Państwo, że Administrator przetwarza państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas macie Państwo prawo do wniesienia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec nich profilowanie, o których mowa w art. 22 RODO.

Wytworzył:
Monika Kucharska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-03-09 15:31:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-06-17 15:01:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki