Wydawanie PKK - profil kandydata na kierowcę

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.572 t.j).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o  kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z póżn zm.).
 • Rozporządzenie dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 406).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych      sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2016 r., poz.231 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 września 2018 r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2503 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 • wniosek (pdf druk do pobrania
 • UWAGA: W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty usługi, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku, ponieważ wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie. Wydruk     może się różnić, w zależności od ustawień drukarki.
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dowód osobisty,
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie   oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie   wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoby które nie ukończyły 18 lat po Profil Kierowcy muszą udać się z rodzicem lub opiekunem prawnym, który w obecności urzędnika podpisze zgodę na udział w kursie.

Opłaty

Brak opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 73 (74, 77)

Przyjęcia interesantów

poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50

Sprawę można załatwić także w delegaturach wydziału w Górze Kalwarii, Konstancinie-Jeziornie i Lesznowoli.

Rezerwacja wizyty w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyty w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyty w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stro
nie https://bezkolejki.eu/lesznowola

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-03-08 11:27:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2024-05-13 14:43:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki