Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Tomice, gm. Góra Kalwaria

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa,  położonej w miejscowości Tomice gm. Góra Kalwaria
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Tomice przy ul. Puławskiej 16, będąca własnością Skarbu Państwa o pow. 8ha, stanowiąca działkę ew. nr 133/1 o pow. 6.0590 ha i nr 133/3  o pow. 1,9410 ha, w obrębie Tomice gm. Góra Kalwaria, KW Nr WA5M/00356755/9.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  18.09.2015 r. do dnia 09.10.2015 r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania. Nieruchomość jest zabudowana murowanymi  budynkami dwukondygnacyjnymi niepodpiwniczonymi -   sztabowym – pow. uż. 650 m2 i koszarowym – pow. uż. 1514 m2  oraz jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem dydaktycznym – pow. uż. 444 m2 (wykorzystywanymi na potrzeby Ośrodka Szkolenia Policji). Zabudowania z drugiej połowy ubiegłego wieku, remontowane w roku 2003. Na terenie znajdują się również inne urządzenia oraz  obiekty budowlane, nieużytkowane, w złym stanie technicznym oraz strzelnica.  Nieruchomość posiada  uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa,  kanalizacyjna, energetyczna, kotłownia olejowa. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią niezabudowane tereny leśne. Istnieje konieczność ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działkę Skarbu Państwa nr ew. 134 z obrębu Tomice, w celu zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  działka nr ew.  133/1 znajduje się w obszarze o przeznaczeniu: LS – obszar leśny, U – obszar usług spełniający wymagania obszaru chronionego krajobrazu, KX – obszar komunikacji kołowej i pieszej wraz z urządzeniami pomocniczymi i infrastruktura techniczną, Wr-obszar rowów melioracyjnych, US – obszar usług sportu i rekreacji, działka nr ew. 133/3 nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Góra Kalwaria, znajduje się  ona na terenie o przeznaczeniu: UP/Us – tereny usług publicznych lokalnych w tym szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia itp. Na terenie przewiduje się adaptację istniejących obiektów i terenów oraz możliwość ich rozbudowy wg aktualnych potrzeb. Wiodące funkcje to: boiska, ośrodki jazdy konnej, stadniny, pola golfowe, ośrodki wypoczynkowe, agroturystyka, dopuszczone zachowanie użytkowania rolniczego bądź zalesienia.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
-   oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (70 000 zł). 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 17.05.2016 r. wadium w wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 000 000,00 zł 
Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT
 
Ceną  sprzedaży będzie najwyższa cena uzyskana w przetargu. Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-03-18 12:08:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-03-18 12:30:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki