Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe? 
(wyciąg z ustawy)
 
Stowarzyszenie zwykłe jest określane jako „uproszczona formuła stowarzyszenia”. Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Nie ma ono osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i dotacji, a także może  korzystać z ofiarności publicznej. 
 
Nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej oraz prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 
Członkowie stowarzyszenia zwykłego działają na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210). 
 
Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają samodzielnie regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną), określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
 
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
 
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu (w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie - 05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14 lub przesłać za pośrednictwem poczty) wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (jeżeli wniosek o  wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu), dołączając w jednym egzemplarzu
- protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami (w szczególności dot. przyjęcia regulaminu działalności, wyboru władz stowarzyszenia oraz siedziby stowarzyszenia);
- regulamin działalności stowarzyszenia podpisany przez członków założycieli na każdej z jego stron, określający: cel, teren i środki działania, adres siedziby stowarzyszenia zwykłego;
- listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej trzy pełnoletnie osoby) zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 
Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych widniejących w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. 
Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej.

Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji. Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny.

Nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi pełni Starosta Piaseczyński.
 

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?  - plik do pobrania

Dokumenty rejestrowe stowarzyszenia zwykłego (przykłady do pobrania):

- Lista członków założycieli

- Protokół z zebrania założycielskiego

- Uchwała o wyborze przedstawiciela

- Uchwała o przyjęciu regulaminu

- Uchwała o założeniu stowarzyszenia

- Przykładowy regulamin

Wytworzył:
Joanna Grela
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-07-13 09:20:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-01-15 14:34:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki