Piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Konstancinie - Jeziornie

 

 

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza

 PIĄTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Konstancinie - Jeziornie

 KAŻDA Z DZIAŁEK BĘDZIE PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.

                                                                                                                                                                                                   Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotowe nieruchomości będące własnością Powiatu Piaseczyńskiego, położone są w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego i stanowią wg ewidencji gruntów i budynków działki nr nr:

 

  Nr ewid. działki Opis nieruchomości Zapis w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
Cena wywoławcza (netto) Wadium
1

dz ewid. nr 31 z obrębu 03-14
o pow. 9554 m2
KW nr  WA5M/00004517/7

Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami o pow. użytkowej 321 m²  i 243,7 m2 w którym lokal o pow. 44,10 m2 zamieszkuje dwuosobowa  rodzina.
Teren płaski w  cześci zalesiony, ogrodzony.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu 13Uz/MNp/MN – zabudowa usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, zabudowa  pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna 6.700.000 zł
sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT
335.000 zł
2 dz ewid. nr 30 z obrębu 03-14
o pow. 3477 m2
KW nr WA5M/00004516/0
Nieruchomosć niezabudowana, działka zalesiona. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu  13Uz/MNp/MN – zabudowa usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna

1.500.000 zł

+ VAT

75.000 zł
3 dz ewid. nr 14/3 z obrębu 03-14
o pow. 13866 m2
KW nr WA1I/00021648/7
Nieruchomość niezabudowana, działka zalesiona Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu  13Uz/MNp/MN – zabudowa usług zdrowiai opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna

5.800.000 zł

+ VAT

290.000 zł

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 22.07.2015 r. do dnia 11.08.2015 r.

We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 26.10.2015 r.

Drugie przetargi odbyły się w dniu 03.02.2016r.

Trzecie przetargi odbyły się w dniu 16.05.2016r.

Czwarte przetargi odbył się w dniu 31.08.2016r.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Przetargi odbędą się w dniu 15 grudnia 2016 r.  w budynku Starostwa Powiatowego  w Piasecznie przy ul. Chyliczkowska 14 ( sala nr 112):

1) dz nr 31godz. 10:00

2) dz nr 30godz. 10:30

3) dz nr 14/3 - godz. 11:00

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych:

1) dz nr 31 – 67.000

2) dz nr 30 – 15.000 zł

3) dz nr 14/3 –58.000 zł

Do wylicytowanej ceny za działkę  ew. nr 14/3 i działkę  ew. nr 30 będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.   wniesienie najpóźniej do dnia 8 grudnia 2016 r. wadium na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 z informacją, której działki dotyczy wpłata. 

2.   za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi w całości Nabywca.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu  dostępne są w Starostwie Powiatowym  w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118, pod nr tel. (22) 756 61 44 oraz na stronie internetowej: www.piaseczno.pl (w zakładce „nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu – sprzedaż, dzierżawa”).

 

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zmysłowski Wojciech
(2016-10-12 12:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-10-12 14:12:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki