Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady udzielania informacji publicznej reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764).

Ustawa doprecyzowuje realizację konstytucyjnego zapisu art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Obowiązek udostępniania informacji publicznej wiąże podmioty wymienione w art. 4 Ustawy, nakazując udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną w rozumieniu art. 1 Ustawy. Zgodnie z Ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku, z wyłączeniem przypadku wskazanego w art.3 ust.1.pkt 1) Ustawy.

Prawo do informacji publicznej może być ograniczone w przypadkach wymienionych w art. 5 ust.  Ustawy.

Informacje podlegające udostępnianiu

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 Ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:
 • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach  załatwiania  spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska;
 • danych publicznych - w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacji o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
 • majątku publicznym.

Ustawa definiuje także pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Formy udostępniania informacji

Zgodnie z art. 7 ust 1 Ustawy, udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty),
 • wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzącej z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli nie jest to możliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w/w terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.

Wnioskodawca winien być poinformowany o wysokości opłaty w trybie art.15 ust 1 Ustawy.

Dostęp do informacji publicznej w zakresie udostępnienia dokumentacji architektoniczno-budowlanej

Informujemy, że w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie architektury i budownictwa, wglądu do niej należy dokonać w terminie uzgodnionym z pracownikiem urzędu, lecz nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia przez urząd o jej udostępnieniu. W przypadku nie dokonania wglądu przez wnioskodawcę w ww. terminie wymagane będzie ponowne złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej ze wskazaniem zakresu udostępnienia.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16 ust.2 pkt 1).

Miejsce i forma złożenia wniosku

 • Kancelaria Urzędu, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno 
 • drogą mailową na skrzynkę - informacjapubliczna@piaseczno.pl
 • za udzielenie informacji publicznej odpowiada Biuro Kontroli Wewnętrznej
 
 
Wytworzył:
Wojciech Stoliński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-10-19 12:47:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-04-07 15:47:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki