Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2201)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775)

Wymagane dokumenty

wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DOCX, 32 KB)

Załączniki

  • oświadczenie (DOCX, 28 KB) członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (DOCX, 19 KB)
  • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu posiadania zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego: dostępne środki finansowe (50.000 euro) na koncie lub majątek (własność nieruchomości) lub ostatni bilans roczny przedsiębiorstwa potwierdzony przez audytora lub osobę upoważnioną
  • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
  • dowód uiszczenia opłaty

Wniosek o zrzeczenie się licencji (DOCX, 28 KB)

Wniosek o dokonanie zmiany w udzielonym zezwoleniu, licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób (DOCX, 47 KB)

obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby której dane dotyczą RODO (DOCX, 20 KB)

upoważnienie do wykonania czynności (DOCX, 20 KB)

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie>
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82

Przyjęcia interesantów

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.50

Opłaty

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  (kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Okres ważności licencji i opłata w zł 

od 2 do 15  lat              800 zł
powyżej 15 do 30 lat    900 zł
powyżej 30 do 50 lat   1000 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł  (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) należy przelać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wytworzył:
Małgorzata Borkowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-10-26 12:25:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-10 13:50:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki