Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat działki wchodzącej w skład nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie na okres 30 lat działki wchodzącej w skład nieruchomości
Powiatu Piaseczyńskiego
położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9

 

Dane dotyczące przedmiotu dzierżawy:

Przedmiotem przetargu na wydzierżawienie jest część nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 stanowiącej wg ewidencji gruntów i budynków działkę nr 37/23 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria o pow. 0,2299 ha, zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 1.681,10 m2 (budynek nr 3), uregulowanej w KW nr WA5M/00406700/5.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 23.09.2016 r. do dnia
17.10.2016 r.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową – usługi o charakterze centrotwórczym w zabudowie śródmiejskiej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

- dowód wpłacenia wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz treścią umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

2. Postąpienie w toku przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych dla dz nr 37/23 – 600,00 zł

 

Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi: 60 000,00 zł + VAT

w kolejnych latach obowiązywania umowy czynsz będzie corocznie waloryzowany na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w stosunku do czynszu za rok poprzedni

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wniesienie najpóźniej do dnia 5 grudnia 2016 r. wadium w wysokości 6 000, 00 zł na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz projekt umowy dzierżawy dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 oraz pod nr tel. (22) 756 61 44. Projekt umowy zamieszczony jest również na stronie internetowej: www.piaseczno.pl (w zakładce „nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu – sprzedaż, dzierżawa”).

Postanowienia umowy dzierżawy nie podlegają negocjacji, brak jest możliwości dokonywania przez Dzierżawcę cesji praw i obowiązków wynikających z zapisów umowy na inny podmiot.

 

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 

Umowa dzierżawy - do pobrania >>>

Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-10-28 15:20:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-10-28 15:29:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki