Informacja dla deweloperów

W związku z obowiązkami nałożonymi na deweloperów wynikającymi z ustawy z dnia 20 maja 2021 r.  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a dotyczącymi sporządzenia prospektu informacyjnego, o którym mowa w art. 20 i nast. w/w ustawy, informujemy, że informacja publiczna zawarta w publicznie dostępnych dokumentach umożliwiająca sporządzenie prospektu informacyjnego w zakresie;  „przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach”, opublikowana została w następujących źródłach i jest aktualizowana;
 
Przedsięwzięcia i plany inwestycyjne starostwa
1. Plan rozwoju lokalnego - str. 150-154
2. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu piaseczyńskiego
Planowane i realizowane inwestycje (wnioski o wydanie pozwolenia na budowę, wydane pozwolenia, zgłoszenia, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
1. Wyszukiwarka publiczna Rejestru Wydanych Decyzji i Zezwoleń
 
Informacje wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko znajdują się w publicznie dostępnym rejestrze zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie
 
Pozostałe informacje znajdują się w portalu mapowym obejmującym tematyczne mapy powiatu piaseczyńskiego. Zbiory umożliwiają uzyskanie informacji w tym m.in. dotyczące lokalizacji inwestycji realizowanych przez powiat w ramach swojej właściwości, charakterystykę obiektów, tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego etc.
 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024-2027
https://bip.piaseczno.pl/public/?id=57584

Wykaz zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
https://bip.piaseczno.pl/public/?id=199415

Wykaz zawiadomień o wpisie zabytku do rejestru
https://bip.piaseczno.pl/public/?id=215684

Wykaz zawiadomień o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
https://bip.piaseczno.pl/public/?id=202073

Informacje o pozostałych inwestycjach wymagane prospektem informacyjnym należy uzyskać od podmiotów właściwych ze względu na przedmiot inwestycji i rodzaj prowadzonej działalności. 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-11-14 15:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-05-30 11:00:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki