Informacja Zarządu Powiatu o wyniku przetargu na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 22.02.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na wydzierżawienie na okres od dnia podpisania umowy do dnia 09.12.2034 r. zabudowanych nieruchomości położonych w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że:
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 22.02.2017 r. o godz. 1000  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres od dnia podpisania umowy do dnia 09.12.2034 r. zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12 o powierzchni 17,3235 ha w skład której wchodzą stawy i basen kąpielowy oraz inne budowle i urządzenia, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA5M/00420941/0 oraz zabudowanej nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych -Nadleśnictwa Chojnów, dzierżawionej przez Powiat Piaseczyński od Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Chojnów na podstawie umowy dzierżawy z dnia 16 czerwca 2004 roku, stanowiącej część działek ewidencyjnych nr 11/4 i 416/3 o ogólnej powierzchni 31,15 ha uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1I/00025291/7, na której zlokalizowana jest baza hotelowo-gastronomiczna.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu jednego uczestnika, który w wyznaczonym terminie wpłacił wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu.

Cena wywoławcza czynszu została ustalona na kwotę 250.000,00 zł netto + VAT rocznie

W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 252.500 zł netto + VAT.

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości została spółka:

Samochody Filmowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-02-28 10:13:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-02-28 10:15:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki