Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat działki wchodzącej w skład nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie na okres 30 lat działki wchodzącej w skład nieruchomości
Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9

 

Dane dotyczące przedmiotu dzierżawy:

Przedmiotem przetargu na wydzierżawienie jest część nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowanej w KW nr WA5M/00406700/5, położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 stanowiącej wg ewidencji gruntów i budynków działkę nr 37/23 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria o pow. 0,2299 ha, zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 1.681,10 m2 (budynek nr 3), z czego przeznaczona do dzierżawy jest działka gruntu nr 37/23 o pow. 0,2299 ha oraz parter i pierwsze piętro budynku o łącznej powierzchni użytkowej 1120,74 m2.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 14.04.2017 r. do dnia
05.05.2017 r.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25.06.2015 r, jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową – usługi o charakterze centrotwórczym w zabudowie śródmiejskiej - 4 Uc.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

- dowód wpłacenia wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz treścią umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości,

- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale,

- przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu podać komisji dane:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy i adres siedziby prowadzenia działalności gospodarczej, aktualny wydruk z CEiDG RP.

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej firmę i siedzibę, okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu

c) w przypadku podmiotów wpisanych do KRS - wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

2. Postąpienie w toku przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 400 zł.

3. Dzierżawca będzie ponosił podatki oraz wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z przedmiotową nieruchomością. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie wyznaczony przez Wydzierżawiającego najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi: 40.000 zł + VAT

 

w kolejnych latach obowiązywania umowy czynsz będzie corocznie waloryzowany na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w stosunku do czynszu za rok poprzedni

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wniesienie najpóźniej do dnia 16 czerwca 2017 r. wadium w wysokości 4.000 zł na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz projekt umowy dzierżawy dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 oraz pod nr tel. (22) 756 61 44. Projekt umowy zamieszczony jest również na stronie internetowej: www.piaseczno.pl (w zakładce „nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu – sprzedaż, dzierżawa”).

Postanowienia umowy dzierżawy nie podlegają negocjacji, brak jest możliwości dokonywania przez Dzierżawcę cesji praw i obowiązków wynikających z zapisów umowy na inny podmiot.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 
 
 
 
Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-05-23 09:50:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-05-23 10:13:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki