Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Słoneczna 12

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego
położonej w Konstancinie-Jeziornie

 

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona przy ul. Słonecznej 12 w Konstancinie-Jeziornie, będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiąca działkę ewid. nr 53/1, z obrębu 01-04 m. Konstancin-Jeziorna, o pow. 1,2868 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA5M/00272369/3.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 22.07.2016 r. do dnia 16.08.2016 r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami o powierzchni użytkowej 1 413,87 m2 i 159,95 m2, teren w części porośnięty lasem sosnowym. Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części miasta. W budynku o pow. 159,95 m2 zamieszkuje 1 dwuosobowa rodzina.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren pod B13U – usługi oświaty i zabudowa sakralna; B14ZL(ZP) – zieleń leśna z dopuszczeniem drobnych form architektury; B16Z – skarpa z zielenią, zakaz zabudowy.

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę Nr 237/VII/18/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Nr 266/V/20/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec, w której proponuje się przeznaczenie dla ww. działki: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – 1MNU oraz teren zieleni urządzonej – 1ZP.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.11.2016 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 24.04.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2017 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

- dowód wpłacenia wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości,

- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale,

- przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu podać komisji dane:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy i adres siedziby prowadzenia działalności gospodarczej,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej firmę i siedzibę, okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu

c) w przypadku podmiotów wpisanych do KRS - wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 109.000,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.900.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2017 r. wadium w wysokości 545.000,00 zł na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989, za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi w całości Nabywca.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118, pod nr tel. (22) 756 61 44 oraz na stronie internetowej: www.piaseczno.pl (w zakładce „nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu sprzedaż i dzierżawa”)

 

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-06-21 15:32:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-06-21 15:33:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki