Prowadzenie obserwacji w 2017 roku zwanych monitoringiem dla terenów na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze powiatu piaseczyńskiego

Zapytanie ofertowe

Zwracam się o złożenie oferty:
Prowadzenie obserwacji w 2017 roku, zwanych monitoringiem dla terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej na obszarze powiatu piaseczyńskiego.

Monitoring będzie prowadzony w 2017 roku

Nazwa i adres zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie obserwacji w 2017 roku, zwanych monitoringiem dla terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej na obszarze powiatu piaseczyńskiego, tj. wykonanie (montaż) jednego nowego przekroju pionów inklinometrycznych wraz z reperami odniesienia, w miejscowości Konstancin - Jeziorna (gmina Konstancin - Jeziorna) oraz prowadzenie 2-krotnego monitoringu na 18 przekrojach (17 istniejących przekrojach w 2016 roku oraz jednym przekroju projektowanym składającym się z 3 inklinometrów), dwa razy (w okresach: wrzesień oraz listopad) w 2017 roku.
Wykonane piony inklinometryczne i repery odniesienia będą stanowiły własność Powiatu Piaseczyńskiego.
Monitoring należy wykonać zgodnie z art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 672) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1131 z późniejszymi zmianami)
2. Monitoring terenów na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej, należy prowadzić zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 roku, w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 roku, nr 121, poz. 840)
3. Monitoring należy prowadzić takimi urządzeniami, aby wyniki monitoringu były porównywalne z wynikami monitoringu prowadzonego przez Starostę Piaseczyńskiego w latach od 2011 roku do 2016 roku.
4. Wyniki prac zostaną przekazywane do Starostwa Powiatowego w Piasecznie w postaci 2 raportów z każdego etapu prac. Wyniki każdego etapu prac muszą odnosić się do wyników wcześniejszego monitoringu, w tym prowadzonego w latach 2011 – 2016. Termin realizacji zamówienia 30 listopada 2017 roku.
5. Starosta Piaseczyński posiada rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wystąpiły te ruchy oraz wyniki monitoringu w latach od 2011 roku do 2016 roku.
6. Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotowe zamówienie dotyczy realizacji wymienionych poniżej zadań w celu prowadzenia obserwacji – monitoringu terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej na obszarze powiatu piaseczyńskiego, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi ( Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 840 ):
1) przeprowadzenia monitoringu polegającego na pomiarach powierzchniowego ruchu mas ziemnych oraz monitoringu polegającego na pomiarach wgłębnego ruchu mas ziemnych w celu rozpoznania liczby, rodzaju i głębokości położenia powierzchni poślizgu,
2) wykonanie (montaż) nowego jednego przekroju pionu inklinometrycznego wraz z reperami odniesienia, w miejscowości Konstancin - Jeziorna, w tym wykonanie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologicznej,
3) wykonawca uzyska zgodę właścicieli gruntów na których będą wykonane inklinometry,
4) udrożnienie (oczyszczenie) 11 inklinometrów (najgłębszych ostatnich metrów) w celu przeprowadzenia pomiarów na całej ich długości,
5) prowadzenia 2-krotnego monitoringu na 18 przekrojach (17 istniejących przekrojach wykonanych w latach ubiegłych oraz projektowanym jednym przekroju składającym się z 3 inklinometrów), dwa razy w okresach: wrzesień oraz listopad w 2017 roku,
Monitoring należy wykonać w dwóch etapach:
I. pierwszy etap obejmuje:
a) wykonanie jednego przekroju inklinometrycznego, składającego się z trzech inklinometrów wraz z reperami odniesienia, w miejscowości Konstancin - Jeziorna, gmina Konstancin - Jeziorna,
b) przeprowadzenie w miesiącu wrześniu monitoringu na 18 przekrojach inklinometrycznych polegającego na pomiarach powierzchniowego ruchu mas ziemnych oraz na pomiarach wgłębnego ruchu mas ziemnych w celu rozpoznania liczby, rodzaju i głębokości położenia powierzchni poślizgu,
c) wykonanie w 3 egz. raportu z 13 serii pomiarowej z uwzględnieniem wyników wcześniejszych pomiarów, w formie papierowej i na płytach CD,
d) wykonanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych dotyczącego wykonywanego przekroju pionu inklinometrycznego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późniejszymi zmianami).
e) Wyniki z I etapu należy przekazać do 31 października 2017 roku.
II. drugi etap obejmuje:
a) przeprowadzenie w miesiącu listopadzie monitoringu na 18 przekrojach inklinometrycznych polegającego na pomiarach powierzchniowego ruchu mas ziemnych oraz na pomiarach wgłębnego ruchu mas ziemnych w celu rozpoznania liczby, rodzaju i głębokości położenia powierzchni poślizgu,
b) wykonanie w 3 egz. raportu z 14 serii pomiarowej z uwzględnieniem wyników wcześniejszych pomiarów, w formie papierowej i na płytach CD,
c) wprowadzenie wyników monitoringu do rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wystąpiły te ruchy,
d) przekazanie na elektronicznych nośnikach informacji 3 egz. wyników pomiarów w formie edytowalnej, jako nieprzetworzone dane pomiarowe (pomiar bazowy i kolejne oraz dane „surowe”) w formacie, który pozwoli na kontynuację prowadzenia pomiarów w latach następnych i gromadzenia danych pomiarowych, będących w posiadaniu Zamawiającego.  
e) wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji geologicznej dotyczącej wykonywanego przekroju pionu inklinometrycznego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późniejszymi zmianami).
f) Wyniki z II etapu należy przekazać do 30 listopada 2017 roku.
7. Dostarczenie i przekazanie kompletnego i niewadliwego opracowania wykonanego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi ( Dz. U. Nr 121, poz. 840 ).
Wymaganie, jakie winien spełniać podmiot wykonujący opracowanie:
1) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3) posiadanie zdolności finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,
4) posiadanie w dorobku opracowań o podobnym charakterze, specyfice i złożoności zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat z podaniem odbiorców usług,
5) posiadanie przez autora opracowania kwalifikacji w zakresie geologii, określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1131 z późniejszymi zmianami).
8. Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena 100%.
9. Zamawiający może unieważnić postepowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Przedstawiona cena w ofercie musi obejmować całość zapytania ofertowego.
11. Osobą uprawnioną do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami w zakresie przedmiotowego zamówienia, pod względem merytorycznym jest Andrzej Dawidziuk – tel. 22 756-61-83, fax. 22 – 756 61 79, pok. nr 30, e-mail:  a.dawidziuk@piaseczno.pl
Informacje o rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wystąpiły te ruchy oraz wyniki monitoringu znajdują się na stronie internetowej Starostwa www.piaseczno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej - dziale pomiary przemieszczeń Skarpy Wiślanej.
12. Sposób przedstawienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy opisać:
nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis „Zapytanie ofertowe” znak OSR.643.1.2017.AD, nazwa przedmiotu zamówienia w załączeniu.
13. Miejsce, forma i termin złożenia ofert:

Wykonawcy składają oferty wyłącznie w formie papierowej w kancelarii głównej starostwa:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
do dnia 28 sierpnia 2017 roku.

Zapytanie ofertowe zostało wysłane pocztą oraz przesłane e-mailem (pocztą elektroniczną).
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Wytworzył:
Andrzej Dawidziuk
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-08-16 14:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-08-16 14:50:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki