Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - niezabudowana działka ewidencyjna nr 24/2 z obrębu 01-13 gm. Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 15.09.2017r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży niezabudowana działka ewidencyjna nr 24/2 z obrębu 01-13 gm. Konstancin – Jeziorna o pow. 0,0607 ha.
Minimalna cena nieruchomości: 300.000 zł. brutto.
W/w działka została opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

III

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie, zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl oraz na stronie podmiotowej Wojewody Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej,  na okres 21 dni, tj. od dnia 15.09.2017r. do dnia 06.10.2017r.
Informacja o zamieszczeniu wykazu będzie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - do pobrania (pdf)

Wytworzył:
Kamila Karbowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-09-15 12:49:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-09-15 13:14:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki