Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Konstancinie-Jeziornie - dz. nr 31 z obrębu 03-14

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej
w Konstancinie-Jeziornie


Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona przy ul. Gąsiorowskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie, będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiąca działkę ewid. nr 31, z obrębu 03-14 m. Konstancin-Jeziorna, o pow. 9554 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WA5M/00004517/7.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 10.07.2017 r. do dnia 07.08.2017 r.
We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami o powierzchni użytkowej 321 m2  i 173,50 m2, teren płaski, w części zalesiony, ogrodzony. W budynku o pow. 173,50 m2 zamieszkuje 1 dwuosobowa rodzina.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  strefy „A” uzdrowiska
i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu 13Uz/MNp/MN – zabudowa usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, zabudowa pensjonatowa
i mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenach znajdujących się w granicach obowiązującej strefy uzdrowiskowej „A”, mają zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, z którymi musi być zgodna każda działalność inwestycyjna na działce.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala 110, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale,
- przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu podać komisji dane:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy i adres siedziby prowadzenia działalności gospodarczej, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej firmę i siedzibę, okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu
c) w przypadku podmiotów wpisanych do KRS - wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 60.000,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.000.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 27 listopada 2017 r. wadium w wysokości 300.000,00 zł na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989, za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu.
W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi w całości Nabywca.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu  dostępne są w Starostwie Powiatowym  w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 121, pod nr tel. (22) 756 61 71 oraz na stronie internetowej: www.piaseczno.pl (w zakładce „nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu sprzedaż i dzierżawa”)

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-09-19 15:51:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-09-19 15:57:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki