Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat działki wchodzącej w skład nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na wydzierżawienie na okres 30 lat działki wchodzącej w skład nieruchomości
 Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9

Dane dotyczące przedmiotu dzierżawy:
Przedmiotem przetargu na wydzierżawienie jest część nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowanej w KW nr WA5M/00406700/5, położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 stanowiącej wg ewidencji gruntów i budynków działkę nr 37/27 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria o pow. 0,1200 ha, zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 41 m2.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 22.08.2017r. do dnia 13.09.2017 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25.06.2015 r, jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową – usługi o charakterze centrotwórczym w zabudowie śródmiejskiej - 5 Uc.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala 110, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz treścią umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale,
- przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu podać komisji dane:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy i adres siedziby prowadzenia działalności gospodarczej, aktualny wydruk z CEiDG RP.
b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej firmę i siedzibę, okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu
c) w przypadku podmiotów wpisanych do KRS - wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
2. Postąpienie w toku przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 48,00 zł
3. Dzierżawca będzie ponosił podatki oraz wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z przedmiotową nieruchomością. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie wyznaczony przez Wydzierżawiającego najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi: 4.800,00 zł + VAT
w kolejnych latach  obowiązywania umowy czynsz będzie corocznie waloryzowany na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w stosunku do czynszu za rok poprzedni

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wniesienie najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 r. wadium w wysokości 960,00 zł na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz projekt umowy dzierżawy dostępne są w Starostwie Powiatowym  w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 121 oraz pod nr tel. (22) 756 61 71. Projekt umowy zamieszczony jest również na stronie internetowej: www.piaseczno.pl (w zakładce „nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu – sprzedaż, dzierżawa”).
Postanowienia umowy dzierżawy  nie podlegają negocjacji,  brak jest możliwości dokonywania przez Dzierżawcę cesji praw i obowiązków wynikających z zapisów umowy na inny podmiot.  

Projekt umowy dzierżawy - do pobrania

Deklaracja weksla in blanco - do pobrania

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Małgorzata Gielecińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-10-10 14:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-10-11 09:20:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki