Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Proksza. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych – Pan Mariusz Wawrzeń, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel.  22 756 62 54 wew. 164, adres e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie:
  - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowanie wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w większości przypadków jest wymagane przez przepisy prawa.
 10. Urząd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REJESTROWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIASECZNIE

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14; e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w ramach rejestrowanych rozmów telefonicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższych standardów obsługi interesantów.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 jest realizacja  przez Administratora zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO - oraz prawnie uzasadniony interes Administratora - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Informacje o Pani/Pana danych osobowych mogą być przekazane organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne.
 6. Informacje o Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres 180 dni, tj. czasu, podczas którego zarejestrowane rozmowy są przechowywane lub – w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą - przez okres dłuższy niezbędny do tego; Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu względem Administratora prawo do: żądania dostępu do nich zgodnie z art. 15 RODO, ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia ich przetwarzania zgodnie art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO; chyba, że nie pozwalają na to przepisy szczegółowe.
 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu względem Administratora także, zgodnie z art. 21 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych i zażądania od niego zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy są one przetwarzane w uzasadnionym interesie Administratora lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź
 10. w ramach sprawowania władzy publicznej. Administrator może wówczas nadal przetwarzać Pani/Pana dane osobowe pomimo wniesionego sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane osobowe dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. W przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w określonych przypadkach ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości załatwienia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.
 13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec nich profilowanie, o którym mowa art. 22 RODO.
   

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - sprawy załatwiane milcząco

- Zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

- Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

- Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków niewymagającej uzyskania pozwolenia na budowę

- Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

- Zgłoszenie budowy obiektu niewymagającego uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonania robót budowlanych na terenach objętych ochroną konserwatorską

- Zgłoszenie budowy obiektu niewymagającego uzyskania pozwolenia na budowę na terenach nieobjętych ochroną konserwatorską

- Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2, pkt 2a, pkt 2c, pkt 3

- Zgłoszenie budowy ogrodzenia o wys. pow. 2,20 m

- Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

- Wniosek o przeniesienie zgłoszenia w trybie art. 40

- Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w trybie art. 30 ust. 1 pkt 1

- Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia

- Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

 

Wytworzył:
Ksawery Gut
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-05-15 14:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-12-29 21:21:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki