Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W PIASECZNIE DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE  WIĄŻĄCYM SIĘ Z UDZIELANIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), w tym implementującej jej stosowanie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych  informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Wnioskodawcy o udzielenie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem  danych osobowych Wnioskodawcy przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Starosta Powiatu Piaseczyńskiego z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Chyliczkowska 14,
2.  Inspektorem ochrony danych jest Pan Damian Proksza, Zastępcą inspektora ochrony danych – Pan Mariusz Wawrzeń,  
adres e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3. Starostwo Powiatowe w Piasecznie może przetwarzać dane osobowe Wnioskodawcy, w przypadkach skierowania wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych lub zakończonych postępowań administracyjnych przez dołączanie tych wniosków zawierających podane przez Wnioskodawcę dane osobowe do akt tych postępowań.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe Wnioskodawcy mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych z z zachowaniem i w granicach obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych Wnioskodawcy, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie  jego danych osobowych, Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Powiatu Piaseczyńskiego.
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
7. Przetwarzanie danych Wnioskodawcy nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany, wiążący się z  zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem prawem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie  danych osobowych narusza przepisy RODO, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
 

Wytworzył:
Wojciech Stoliński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-05-25 15:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-12-29 21:25:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki