Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W PIASECZNIE DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), w tym implementującej jej stosowanie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych  informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r.  Uprawnionemu (zwanym dalej Wnioskodawcą),  któremu udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na podstawie składanego  oświadczenia zawierającego dane osobowe,  potwierdzającego jego prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z Art. 4 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r.poz.1255 z późn.zm.), bedą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem  danych osobowych Wnioskodawcy przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Starosta Powiatu Piaseczyńskiego z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Chyliczkowska 14,
2.  Inspektorem ochrony danych jest Pan Michał Jęda, Zastępcą inspektora ochrony danych – Pan Mariusz Wawrzeń,  
adres e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3. Starostwo Powiatowe w Piasecznie przetwarza dane osobowe Wnioskodawcy, dla celów kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o której mowa w Art. 4 ust. 8 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej .
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe Wnioskodawcy mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych z zachowaniem i w granicach obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych Wnioskodawcy, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, tj. zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  edukacji prawnej przez 3 lata od daty ich złożenia.
6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie  jego danych osobowych, Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Powiatu Piaseczyńskiego.
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
7. Przetwarzanie danych Wnioskodawcy nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany, wiążący się z  zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem prawem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie  danych osobowych narusza przepisy RODO, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Wytworzył:
Wojciech Stoliński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-05-25 15:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-01-19 11:28:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki