Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Gąsiorowskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie, dz. 53, 54, 55, 56, obr. 03-14

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O CZTERECH PRZETARGACH

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna przy ul. Gąsiorowskiego 3, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów działki: nr 53 o pow. 4325 m2, nr 54 o pow. 4332 m2 , nr 55 o pow. 4326 m2 , nr 56 o pow. 4360 m 2 w obrębie 03-14, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M/00004516/0. Każda z działek będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.
Nieruchomość niezabudowana, zadrzewiona składająca się z czterech działek ewidencyjnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, zatwierdzonego Uchwałą Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 r. działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu 13Uz/MNp/MN – zabudowa usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenach znajdujących się w granicach obowiązującej strefy uzdrowiskowej „A”, mają zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, z którymi musi być zgodna każda działalność inwestycyjna na działce.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
1) dz nr 53 – 1 788 907 zł + VAT
2) dz nr 54 – 1 791 802 zł + VAT
3) dz nr 55 – 1 789 320 zł + VAT
4) dz. nr 56 –1 803 383 zł + VAT


Przetargi odbędą się w dniu 28 września 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego  w Piasecznie przy ul. Chyliczkowska 14 ( sala nr 110):
1) dz nr 53 – godz. 10:00
2) dz nr 54 – godz. 11:00
3) dz nr 55 - godz.  12:00
4) dz. nr 56 – godz. 13:00


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie najpóźniej do dnia 20 września 2018 r. wadium w wysokości:
1) dz. nr 53 – 89 445,35 zł
2) dz. nr. 54 – 89 590,10 zł
3) dz. nr 55 – 89 466,00 zł
4) dz. nr 56 – 90 169,15 zł


Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Piasecznie, w siedzibach filii oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin z terenu Powiatu Piaseczyńskiego, na stronie internetowej Powiatu bip.piaseczno.pl w zakładce „Oferty nieruchomości”.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu  dostępne są w Starostwie Powiatowym  w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 121, pod nr tel. (22) 756 61 71 oraz na stronie internetowej: www.piaseczno.pl (w zakładce „nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu sprzedaż i dzierżawa”)

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 

 

 

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza

 PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Konstancinie - Jeziornie

 

KAŻDA Z DZIAŁEK BĘDZIE PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotowe nieruchomości będące własnością Powiatu Piaseczyńskiego, położone są w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego i stanowią wg ewidencji gruntów i budynków działki  nr:

Lp.
Nr ewid. działki
Opis nieruchomości
Zapis w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza
+ vat
Wadium
1
dz ewid. nr 53
obręb 03-14 Konstancin – Jeziorna,
pow. 4325 m2
KW nr WA5M/00004516/0
Nieruchomość położona w Konstacinie – Jeziornie,
przy ul. Gąsiorowskiego 3,
niezabudowana,
zadrzewiona składająca się z czterech działek
ewidencyjnych
Działki zlokalizowane są na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług zdrowia i opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej, zabudowę pensjonatową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
oznaczone symbolem 13Uz/MNp/MN.
Na terenach znajdujących się w granicach obowiązującej strefy uzdrowiskowej “A”,
mają zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych,
z którymi musi być zgodna każda działalność inwestycyjna na działce
1.788.907 zł
 89.445,35 zł  
2
dz. ewid. nr 54
obręb 03-14 Konstancin – Jeziorna,
pow. 4332 m2
KW nr
WA5M/00004516/0
1.791.802 zł
 89.590,10 zł
3
dz. ewid. nr 55
obręb 03-14 Konstancin – Jeziorna,
pow. 4326 m2
KW nr
WA5M/00004516/0
1.789.320 zł
 89.466,00 zł
4
dz. ewid. nr 56
obręb 03-14 Konstancin – Jeziorna,
pow. 4360 m2
KW nr
WA5M/00004516/0
1.803.383 zł
 90.169,15 zł

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 19.04.2018 r. do dnia 15.06.2018 r.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Przetargi odbędą się w dniu 28 września 2018 r.  w budynku Starostwa Powiatowego  w Piasecznie przy ul. Chyliczkowska 14 ( sala nr 110):

1) dz nr 53godz. 10:00

2) dz nr 54godz. 11:00

3) dz nr 55 - godz. 12:00

4) dz. nr 56godz. 13:00

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

- dowód wpłacenia wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości,

- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale,

- przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu podać komisji dane:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aktualny wydruk
z CEiDG, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających siedzibę poza terytorium Polski zaświadczenie (lub inny odpowiedni dokument) z właściwego rejestru działalności gospodarczej (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące). W przypadku uczestnictwa
w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

b)  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej a posiadającej zdolność prawną – przedłożenie aktualnego odpisu z KRS,
a w przypadku braku wpisu do KRS innego dokumentu z właściwego rejestru, zaś w przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicami Polski zaświadczenia (lub innego dokumentu)
z właściwego dla danego podmiotu rejestru zagranicznego (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące).
W przypadku reprezentowania podmiotu przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

c) w przypadku osoby fizycznej złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

d) Dokumenty w języku innym niż język polski muszą być złożone w oryginale oraz zawierać tłumaczenia przysięgłe na język polski.

2. Postąpienie w toku przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych:

1) dz nr 5317 889  zł

2) dz nr 5417 918 zł

3) dz nr 5517 893 zł

4) dz. nr 5618 034 zł

3. Przetarg prowadzony jest w języku polskim.

4. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2017, poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie najpóźniej do dnia 20.09.2018 r. wadium w wysokości na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989, za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi w całości Nabywca.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej w przetargu ceny nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu  dostępne są w Starostwie Powiatowym  w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 121, pod nr tel. (22) 756 61 71 oraz na stronie internetowej: www.piaseczno.pl (w zakładce “nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu sprzedaż i dzierżawa”)

 

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-07-18 12:25:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2018-08-27 15:18:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki