Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 207

pzo@piaseczno.pl

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 16.00
Przyjęcia interesantów w sali obługi mieszkańców.

Ważne! Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej wraz z oryginałami do wglądu (oryginały zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem). W celu usprawnienia bezpośredniej obsługi prosimy o podchodzenie do stanowisk
z wypełnionymi już wnioskami.
Osoby, które chcą otrzymać orzeczenie muszą złożyć:
⦁ wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu (w przypadku złożenia kserokopii dokumentacji medycznej należy także dołączyć jej oryginały, które zostaną zwrócone po poświadczeniu kserokopii za zgodność z oryginałem).

Ważne: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia, w związku z czym nie będą przyjmowane.

Niezbędne druki tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu.
 
Ważne: Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Od wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołania składa się w ciągu 14 dni od odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.

W skład Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:
przewodnicząca, sekretarz, lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka mieszkańców powiatu piaseczyńskiego (gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn), a także:
– przebywające na terenie powiatu piaseczyńskiego osoby bezdomne,
– osoby przebywające na terenie powiatu piaseczyńskiego, tj. poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
– osoby przebywające w działających na terenie powiatu piaseczyńskiego domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Powiatowy Zespół w ramach swoich kompetencji wydaje trzy rodzaje orzeczeń:
1. Orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16. r.ż.),
2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16. r.ż.),
3. Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających ważne orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień).

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Przy orzekaniu osób powyżej 16. roku życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:
– znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
– umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
– lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16. rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
1. ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– całkowitej niezdolności do pracy,
– częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;
2. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
3. ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Wytworzył:
Marta Kulczyńska-Bońska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-09-11 14:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-10 10:06:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki