Sposób załatwienia sprawy

W celu otrzymania orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do spraw orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
3. poświadczone ze zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.)
4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.
5. dowód osobisty do wglądu.

W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:
1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień),
2. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.),
3. orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

WAŻNE!
Wszelkie dokumenty oraz wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu.
Składając osobiście w siedzibie Zespołu niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentacji medycznej, należy mieć ze sobą również oryginały powyższej dokumentacji – do wglądu.
W przypadku listownego przesłania dokumentów, oryginały (do wglądu) dokumentacji medycznej należy obowiązkowo zabrać na komisję. W przypadku przesłania wniosku pocztą prosimy o dołączenie Oświadczenia o ważności dokumentu tożsamości (druk do  pobrania ze strony).
Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Określa ono termin do składania wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.


ODWOŁANIE
Jeśli nie zgadzają  się Państwo z orzeczeniem wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przysługuje Państwu prawo do odwołania się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia z powiatowego zespołu.
Złożenie odwołania jest bezpłatne. Odwołanie musi zawierać dane osobowe osoby odwołującej się (imię, nazwisko), adres, informację jakiego orzeczenia dotyczy i wskazanie punktów orzeczenia, z którymi nie zgadza się, własnoręczny podpis. Odwołanie należy uzasadnić. Odwołanie składa się do Powiatowego Zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół zapoznaje się z  odwołaniem i jeśli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wyda orzeczenie, w którym uchyli lub zmieni zaskarżone rozstrzygnięcie. W przeciwnym wypadku, przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy organowi II instancji do Wojewódzkiego Zespołu.
Przykładowy wzór odwołania w dokumentach do pobrania.
 

Wytworzył:
Marta Kulczyńska-Bońska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-09-11 15:39:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-09-11 15:44:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki