☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KART PARKINGOWYCH
 
W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 roku ustawy z dnia 9 marca 2023 roku (Dz.U. 2023 poz. 852) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw  informujemy:
 
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, którego okres ważności:
 
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia  5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o  stopniu niepełnosprawności

KARTA PARKINGOWA, której okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Powyższa Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie w dniu 20 maja 2023 roku, jednak przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności tj. art. 10, art. 23 oraz art. 24 wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw tj. dnia 6 sierpnia 2023 roku

***

Z uwagi na ogłoszenie przez Ministra Zdrowia odwołania stanu epidemii, które nastąpi najprawdopodobniej z dniem 15 maja 2020 r. oraz po konsultacji z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuję, że nadal panujący stan zagrożenia epidemicznego wydłuża z mocy tzw. ustawy o COVID-19 ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Dopiero po odwołaniu ostatniego ze stanów, czyli stanu zagrożenia epidemii rozpocznie się bieg ważności orzeczenia do upływu 60. dnia.
Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2095, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie  o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Powyższe uregulowanie ma na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, m.in. w sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie zespołu orzekającego w terminie, czy zgromadzenie wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów.
Należy podkreślić, iż orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Przedłużenie z mocy prawa ww. orzeczeń oznacza również prawo do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z orzeczeń.
Reasumując orzeczenia zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zatem w przypadku, gdy Minister Zdrowia wprowadzi stan zagrożenia epidemicznego, to okres 60 dni, o którym mowa w art. 15h ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. nie rozpocznie się.
Jednocześnie pragniemy  poinformować, iż w niedługim czasie może nastąpić zmiana przepisów prawa w tym zakresie.

***

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważność orzeczenia następuje z mocy prawa.

W przypadku orzeczeń, których ważność upływała od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności, było złożenie w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) ponownego wniosku o wydanie orzeczenia.

Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.

Na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego możliwe jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Powiatowego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany na pierwszej stronie w pozycji nr 23 oraz na trzeciej stronie w pozycji nr 48 - wzór podpisu. Do wniosku musi być dołączona fotografia przedstawiająca aktualny wizerunek wnioskodawcy oraz dowód wpłaty 21 zł.

Możliwe jest także wysłanie karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Powiatowy  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piasecznie prowadzi aktualnie bezpośrednią obsługę wnioskodawców z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Bezpośrednia obsługa prowadzona jest w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piasecznie, bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę. Jednak przy każdym ze stanowisk bezpośredniej obsługi w tym samym momencie może przebywać jedna osoba.

W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami telefonicznie  22 756 62 07 lub e-mailowo pzo@piaseczno.pl

***

Szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych
1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
Wprowadzono cztery zmiany:
- zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych,
- korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
- korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
- zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Podstawa: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, Dz.U. poz. 932

***

W dniu 27 czerwca 2018 r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca  2018 r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz. U z 2018 r. poz 1241), w którym Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu skargi konstytucyjnej dotyczącej ujawnienia symbolu przyczyny niepełnosprawności  w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności orzekł, iż § 13 ust.2 pkt 9 w związku z § 32 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2015r. poz 1110 z 2017 poz 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Wejście w życie wyroku powoduje, że z dniem  27 czerwca 2018 r. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły podstawę prawną do zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P - choroby psychiczne” w wydawanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności. Niedopuszczalne jest też zamieszczanie wskazanego symbolu przyczyny niepełnosprawności w uzasadnieniach orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
 

Wytworzył:
Marta Kulczyńska-Bońska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-09-28 12:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-07-06 11:07:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467