Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jakub Zawłocki, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, tel. 791 611 811, e-mail: j.zawlocki@iod.piaseczno.pl.

Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
- przetwarzanie danych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,  której dane dotyczą;
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych na podstawie:  
+ Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.),
+ Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260),
+ Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110),  
+ Rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438),
+ Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
+ Kodeks Cywilny  (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
- przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych osobowych albo odbiorców tych danych;
- przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem,
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych osobowych, odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób,
- przetwarzanie danych jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, zarządzania udzielaniem usług medycznych,
- przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane te dotyczą,
- przetwarzanie danych jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego;
- przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej w większości przypadków jest wymagane przez przepisy prawa.
Urząd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-10-10 15:31:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-10-10 15:34:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki