☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2040)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.
Przez grunty zabudowane należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:
1) parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);
2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:
a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
- art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),
- innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Wymagane dokumenty

- wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku
doc wniosek do pobrania
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

- za wydanie zaświadczenia na podstawie wniosku - 50 zł
Opłatę należy wnieść na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Termin załatwienia sprawy

Z urzędu - nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia.
Na wniosek - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
W przypadku cudzoziemców- w terminie 4 miesięcy od dnia przedstawienia ostatecznego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie, ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, „jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej”.

Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-12-28 13:51:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 13:44:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467