☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Geodezji i Katastru

Geodeta Powiatowy/ Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru - dr inż. Monika Jaroszewska

Dane kontaktowe Wydziału Geodezji i Katastru
adres: 05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20

kancelaria@piaseczno.pl

telefony:
22 735 58 43 (kancelaria, informacja)
22 735 58 44 (obsługa interesantów)
22 735 58 45 (obsługa interesantów)

fax: 22 735 58 37

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Informacja: klatka B, na parterze budynku, hol główny

Filia Wydziału Geodezji i Katastru – Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna (Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna)
tel. 22 484 20 83
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi interesantów i spraw załatwianych w wydziale oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie www.geodezja.piaseczno.pl.

Portal mapowy e-mapa powiatu piaseczyńskiego - http://piaseczynski.e-mapa.net


********************************************************************************************
W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego
interesanci są wpuszczani na teren urzędu z pewnymi ograniczeniami.
Konieczne jest zachowanie wymogów sanitarnych.


Obsługa interesantów w sprawie wypisów, wyrysów, kopii map i materiałów zasobu geodezyjnego – bez wcześniejszego umówienia się, maksymalnie 2 osoby jednocześnie, na dwóch stanowiskach.

Składanie wniosków i pism nadal jest możliwe do skrzynki podawczej udostępnionej w tzw. „śluzie” (wejście B do budynku).

Pozostałe sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerami:
22 735 58 46 – wgląd do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
22 735 58 00 – postępowania ewidencji gruntów i budynków
22 735 58 29 – postępowania i sprawy z zakresu: ochrony gruntów i budynków oraz wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
22 735 58 03 – zaświadczenia oraz pisma z zakresu udzielania informacji
22 735 58 04 – sprawy dotyczące narad koordynacyjnych
22 735 58 28 – sprawy dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości.

Konsultacje dla wykonawców prac geodezyjnych są możliwe w godzinach 9.00 – 10.00 po wcześniejszym umówieniu się z poszczególnym weryfikatorem (ew. innym pracownikiem wydziału) pod właściwym numerem telefonu.

********************************************************************************************
Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

Mając na uwadze Zarządzenie Starosty Piaseczyńskiego nr 21/ORG/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia polecenia wykonywania pracy zdalnej w Starostwie Powiatowej w Piasecznie, uzgodnienia wewnętrzne oraz w trosce o bezpieczeństwo Wykonawców i pracowników urzędu wprowadza się następujące zasady dostarczania i odbierania dokumentów:

1. Dostarczanie operatów technicznych do weryfikacji powinno odbywać się drogą elektroniczną za pomocą systemu ePodgik z wykorzystaniem operatu elektronicznego (opracowania syt-wys.). Pod numerem tel. 22 735 58 19 należy zgłosić chęć składania operatu elektronicznego, co zostanie odblokowanie przez Pracownika PODGIK na koncie Wykonawcy. W Wytycznych Technicznych podano zasady przekazywania operatów technicznych w formie elektronicznej.
2. Dostarczanie do urzędu dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w celu jej weryfikacji można częściowo wykonywać za pomocą systemu ePodgik, przy jednoczesnym złożeniu operatu w formie analogowej wg zasad jak w pkt. 3 przy uwierzytelnianiu.
3. Dostarczanie dokumentów, które mają podlegać uwierzytelnieniu może nastąpić w Punkcie Obsługi Interesanta zorganizowanym przed wejściem do budynku Starostwa przy ulicy Czajewicza 20, jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i konkretnej godziny z pracownikiem PODGiK – tel. 22 735 58 43.
4. Analogicznie ten sam sposób i w tym samym miejscu Wykonawca będzie mógł odebrać dokumenty, które zostały uwierzytelnione oraz dokumentacje z negatywnym wynikiem weryfikacji. Dokumenty wydawane będą bez pokwitowania odbioru, pracownik samodzielnie odnotowuje ten fakt na wniosku. Wszystkie opłaty za uwierzytelnienie dokumentów muszą zostać wykonane wcześniej, nie można będzie ich wykonać w Punkcie Obsługi Interesanta.
5. Wykonawca nie ma możliwości bezpośredniego wstępu do zorganizowanego Punktu Obsługi Interesanta oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikiem PODGiK. Punkt ten ma umożliwiać jedynie przekazanie i odbiór dokumentacji przez przystosowane do tego celu okienko.
6. Dokumenty przekazywane do uwierzytelnienia nie mogą być opakowane w foliowe „koszulki”, a w teczki A4 lub koperty A4, przy czym wszystkie dokumenty przekazane do PODGiK będą podlegały kwarantannie (48 h) zanim zostaną przekazane do realizacji poszczególnym pracownikom.
7. Pozostawiając dokumentację do uwierzytelnienia, na wniosku o uwierzytelnienie należy bezwzględnie wpisać nr tel. oraz adres email, na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Po dokonaniu opłaty, należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres email: e.buczek@piaseczno.pl lub e.wisniewska@piaseczno.pl . W tytule emaila należy podać identyfikator pracy geodezyjnej oraz słowo „uwierzytelnienie”, co pozwoli usprawnić obsługę skrzynki pocztowej. Po zweryfikowaniu wykonania opłaty uwierzytelnione dokumenty zostaną przygotowane do wydania dla Wykonawcy w miejscu i w sposób opisany powyżej.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Interesanta niezbędne dokumenty może wysłać do Starostwa tradycyjną pocztą.
Obecnie, na skutek zamknięcia szkół i wynikającej stąd konieczności zapewnienia opieki dzieciom oraz ochrony osób szczególnie narażonych na zakażenie z dniem 16 marca br obsada kadrowa Wydziału Geodezji i Katastru uległa zmniejszeniu. Dodatkowe obostrzenia powodują konieczność reorganizacji pracy poszczególnych pracowników Wydziału oraz przejście na tryb pracy zdalnej. Powyższe powoduje, że przy tak dużej liczbie zgłoszeń prac geodezyjnych, przy dużej liczbie wniosków o wypisy i wyrysy oraz pism związanych z ochroną gruntów rolnych oraz innych wniosków okres oczekiwania na weryfikację i uwierzytelnienie, jak również na realizację pozostałych wniosków ulega wydłużeniu.

Prosimy o uszanowanie w/w zasad w okresie zagrożenia epidemicznego.
********************************************************************************************


Informacje o wszczętych postępowaniach >>>

Zawiadomienia o ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych >>>


Wydział Geodezji i Katastru prowadzi sprawy z zakresu:
1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
3. ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie regulacji dróg powiatowych
5. ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

W szczególności do zadań Wydziału należą:
1. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
2. zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych
3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności jej aktualizacja, udostępnianie  i modernizacja,
4. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym w szczególności jej aktualizowanie i udostępnianie,
5. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym jego uzupełnianie, aktualizowanie i udostępnianie,
6. prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500, w tym jego uzupełnianie, aktualizowanie i udostępnianie,
7. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie map i tabeli taksacji,
8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
9. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
10. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
11. rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw z wniosków osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej dotyczących geodezji, kartografii i katastru na poziomie powiatu,
12. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów,
13. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego w zakresie zadań starosty,
14. regulacja stanu prawnego gruntów w pasach dróg powiatowych,
15. regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta
16. współdziałanie z innymi organami i jednostkami w zakresie spraw geodezyjno-kartograficznych.

W ramach realizacji zadań Wydział Geodezji i Katastru prowadzi:
1. powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
2. ewidencję gruntów i budynków
3. rejestr cen i wartości nieruchomości
4. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu
5. rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
6. bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500)
8. koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach narad koordynacyjnych
9. mapę zasadniczą

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2019-08-09 13:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2021-06-09 14:49:35)
 
 
liczba odwiedzin: 14278252

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X