☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

logo ministerstwa rodziny i polityki społecznej

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

                         flaga rp                                            godło rp

Starostwo Powiatowe w Piasecznie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe – Kancelaria w Sali Obsługi Mieszkańca
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 249, 124
Godziny pracy: poniedziałek – piątek - 8.00 - 16.00

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne),

mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
 • Oświadczenie uczestnika Programu.
 • Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Do pobrania:


Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności.
 • Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
 • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Do pobrania:

Komplet dokumentów należy składać do 24 stycznia 2022 r.

 • bezpośrednio do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
 • mailem na adres: starostwo@piaseczno.pl

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Piasecznie będą się kontaktować z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Powiat Piaseczyński uzyskał dofinansowanie to 40 osób, w tym:

 • 5 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • 8 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • 17 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 10 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Po 24 stycznia nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt:

tel. 22 756 62 54 wew. 249 lub 22 756 62 54 wew. 124

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-02-20 15:40:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-01-12 08:44:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3924261