XXI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 07.05.2020 r.

  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości diet, ich obniżania i zasad wypłacania radnym Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zwolnienia z obowiązku dokonywania przez Powiat Piaseczyński wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) Imienny wykaz głosowania
  wniosek o przeniesienie punktu "Złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu" do punktu 3 Imienny wykaz głosowania
  wniosek o wprowadzenie punktu "Informacja Zarządu Powiatu w sprawie wyjaśnienia sytuacji związanej z błędami w aplikacji do nauczania szkolnego w III LO w Piasecznie" Imienny wykaz głosowania
  głosowanie w sprawie projektu protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  głosowanie w sprawie projektu protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  głosowanie w sprawie projektu protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  głosowanie w sprawie projektu protokołu z XX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXI.1.20 Imienny wykaz głosowania
XXI.2.20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XXI.3.20 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Piaseczyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności Imienny wykaz głosowania
XXI.4.20 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2020 roku Imienny wykaz głosowania
XXI.5.20 w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Góra Kalwaria na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej w Górze Kalwarii” Imienny wykaz głosowania
  wniosek o wprowadzenie w par. 5 ust. 2 zapisu: "W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę stempla pocztowego nadawcy" Imienny wykaz głosowania
  wniosek o wprowadzenie w par. 6 ust. 3b zapisu: "przewodniczący właściwej komisji ds. budżetu Rady Powiatu Piaseczyńskiego oraz przynajmniej trzech radnych Powiatu Piaseczyńskiego w tym przedstawicieli wszystkich klubów radnych" Imienny wykaz głosowania
  wniosek o dodanie w par. 8 ust. 10a zapisu o treści: "O losowaniu o którym mowa w par. 8 ust. 10 zawiadamia się podmioty których projekty zostały przyjęte do realizacji co najmniej na 7 dni przed terminem losowania w formie elektronicznej" Imienny wykaz głosowania
XXI.6.20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXI.7.20 w sprawie stanowiska dotyczącego zwolnienia z obowiązku dokonywania przez Powiat Piaseczyński wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) Imienny wykaz głosowania
XXI.8.20 w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego  Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr XIX/11/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania radnym Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
  wniosek o pozostawienie zapisów przedstawionych w pierwotnym projekcie uchwały Imienny wykaz głosowania
XXI.9.20 w sprawie określenia wysokości diet, ich obniżania i zasad wypłacania radnym Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-05-15 11:05:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-05-20 12:04:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki