☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat piaseczyński

KARTA USŁUGI

1. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.)

2. Wymagane dokumenty:
1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (ikona pdf załącznik nr 1 - do pobrania)
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
3. kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
4. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (ikona pdf załącznik nr 2 - do pobrania)
5. kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
6. kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
7. poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska
8. formularz obowiązku informacyjnego (ikona pdf załącznik nr 6 - do pobrania)

3. Termin załatwienia sprawy
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Starosta Piaseczyński wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Starosta Piaseczyński wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

Wymagane dokumenty
:
1. wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia (ikona pdf załącznik nr 3 - do pobrania)
2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia
3. poświadczona kopia dotychczasowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
4. formularz obowiązku informacyjnego (ikona pdf załącznik nr 6 - do pobrania)
Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Starosta Piaseczyński wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

5. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela (ikona pdf załącznik nr 4 - do pobrania)
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia naukowego poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje dotyczące zatrudnienia w szkole (ikona pdf załącznik nr 5 - do pobrania)
4. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres pracy w szkole wyższej na stanowisku nauczyciela akademickiego
5. poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska
6. formularz obowiązku informacyjnego (ikona pdf załącznik nr 6 - do pobrania)

6. Miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Wytworzył:
Magdalena Boniecka
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-06-30 10:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-07-01 12:21:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325