Zaproszenie dla cudzoziemca

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2094)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 637)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Terenowy Punkt Paszportowy
Sala obsługi interesanta
tel. 22 756 62 54 wew. 195

Godziny przyjęć interesantów

- poniedziałek w godz. 8.00 - 16.40
- wtorek - piątek w godz. 8.00 - 15.40

Kogo dotyczy wniosek?

Zapraszającym może być:
- obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;
- cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki, które musi spełnić zapraszający

Zaproszenie jest dokumentem, potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski. Dokument ten może jedynie zostać przedstawiony w trakcie ubiegania się o wizę lub podczas kontroli granicznej.

Uwaga: Do pokrycia wskazanych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobowiązuje się zapraszający. W przypadku, gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić, swoich roszczeń od zapraszającego. w postępowaniu przed sądem. Zapraszający zobowiązany jest również  do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
Na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemce może wykonywać pracę na terytorium Polski, natomiast zaproszenie nie uprawnia do wykonywania pracy, jest dokumentem potwierdzającym, że zapraszany cudzoziemiec będzie miał zapewnione środki finansowe na utrzymanie, wyżywienie oraz zapewnione miejsce zakwaterowania na terytorium Polski.

Wymagane dokumenty

- Wzór formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (DOCX, 92 KB)  - wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
- Zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).
- Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.
- Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (PDF, 540 KB)

Oświadczenia i pełnomocnictwa do pobrania:
ikona doc Oświadczenie o zobowiązaniu do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemców
ikona doc Oświadczenie o zgodzie na zamieszkanie
ikona doc Pełnomocnictwo do odbioru zaproszenia
ikona doc Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
ikona doc Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń i odbioru zaproszenia

Opłaty

Za zaproszenie – 27 zł na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Czas załatwienia sprawy

Wojewoda wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-07-09 14:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-05-29 15:52:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki