Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.(Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców (DOCX, 42 KB)
 • fotografia,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • dowód wpłaty za wpis do ewidencji.

Do wglądu: dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie,
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno

Złożenie dokumentów: pokój 21 (II piętro)

Sprawy prowadzi: Małgorzata Borkowska -  tel. 22 736 48 82
email: m.borkowska@piaseczno.pl

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.

Sposób załatwienia sprawy

Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  (kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

 • 50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów, płatne na konto Starostwa Powiatowego w Piasecznie

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno: 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Instruktorem jest osoba, która:
1. posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
8. jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-11-25 10:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-10-17 10:31:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki