☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do ewidencji, wykreślenie z ewidencji lub zmiana wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Piaseczyńskiego

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy

Zgodnie z art. 168 ust. 4, 5-5b, 7-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082):
1) Zgłoszenie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Starostę Piaseczyńskiego, szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, zawierające dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) - wniosek o Zgłoszenie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych (DOC, 27 KB)

2) Załączniki do zgłoszenia: 
a) potwierdzenie osobowości prawnej założyciela:
- w przypadku osoby prawnej - kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
- w przypadku osoby fizycznej - wyciąg z dowodu osobistego (DOC, 17 KB) zawierający imię/imiona, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony przez upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego w Piasecznie przyjmującego wniosek.

b) dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki oraz innych lokali przewidzianych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
c) informację o warunkach lokalowych (DOC, 22KB) - zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ww. ustawy zapewniających:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
- realizację innych zadań statutowych;
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;
d) pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymagań dla placówek oświatowych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
e) pozytywna opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań dla placówek oświatowych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy; 
f) projekt statutu szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);
g) wykaz pracowników pedagogicznych (DOC, 22KB) z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów),
h) w przypadku szkoły - zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe (DOC, 19 KB);
i) w przypadku szkoły - pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy;
j) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest Minister Zdrowia – pozytywna opinia Ministra Zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy; 
k) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – pozytywna opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Warszawie o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.);
l) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – informację o zgodzie Ministra Edukacji i Nauki na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy;
m) w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży – pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
n) w przypadku młodzieżowego ośrodka wychowawczego – opinia instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

UWAGA
Zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną lub na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie.

Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składane przez wnioskodawcę, w miarę możliwości, były drukowane/kserowane dwustronnie.

Formy załatwiania sprawy

1) Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić osoby prawne i osoby fizyczne (każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona) po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
2) Zgodnie z art. 168 ust. 9 ww. ustawy Starosta Piaseczyński dokonuje wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.
3) Zgodnie z art. 168 ust. 12 ww. ustawy, Starosta Piaseczyński wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
a) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
4) Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) jeżeli zgłoszenie do ewidencji nie zawiera załączników określonych w pkt. 2 (załączniki do zgłoszenia) niniejszego dokumentu i pomimo wezwania nie zostaną one uzupełnione w wyznaczonym terminie, ww. wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z art. 168 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) Starosta Piaseczyński dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 51 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) w przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy

1) Projekt statutu szkoły lub placówki niepublicznej powinien być zgodny z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);
2) Zgodnie z art. 168 ust. 4a i 4b ww. ustawy osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie to może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
3) Zgodnie z art. 168 ust. 13 ww. ustawy osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Staroście Piaseczyńskiemu, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu (DOC, 23 KB), powstałe po wpisie do ewidencji. Do zgłoszenia należy załączyć odpowiednie dokumenty, stosownie do art. 168 ust. 4, 5-5b, 7-8 ww. ustawy:
a) w przypadku zmiany nazwy - zaktualizowany statut podmiotu,
b) w przypadku zmiany adresu siedziby lub dodania nowego miejsca prowadzenia zajęć – dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, informacja o warunkach lokalowych, pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pozytywna opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, zaktualizowany statut podmiotu, w przypadku przedszkola – wykaz pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w nowej lokalizacji;
c) w przypadku zmiany osoby prowadzącej - umowa między dotychczasową osobą prowadzącą a nową osobą prowadzącą, potwierdzenie osobowości prawnej nowej osoby prowadzącej, zaktualizowany statut, wykaz pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia, zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy;
d) w przypadku zmiany adresu osoby prowadzącej - zaktualizowany statut podmiotu, jeżeli w jego treści podano adres osoby prowadzącej;
e) w przypadku zmiany w zakresie prowadzonego kształcenia - informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość kształcenia w danym zawodzie, zaktualizowany statut podmiotu, wykaz pracowników pedagogicznych przewidzianych do kształcenia w danym zawodzie, wraz z informacją o ich kwalifikacjach, pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  a w przypadku zawodów medycznych również - pozytywna opinia Ministra Zdrowia, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy dla każdego z nowych zawodów, pozytywna opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie;
f) w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora – imię i nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia funkcji dyrektora oraz informację o jej kwalifikacjach.
4) Zgodnie z art. 168 ust. 14 i 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm) w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, składa nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w art. 168 ust. 4a lub 4b ww. ustawy, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Starosta Piaseczyński może wyrazić zgodę na złożenie wniosku, w innym terminie niż określony wyżej.
5) Zgodnie z art. 172 ust. 4 i 5 ww. ustawy osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: oboje rodziców lub prawnych opiekunów uczniów, a w przypadku pełnoletnich uczniów – samych uczniów oraz Starostę Piaseczyńskiego. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
6) Zgodnie z art. 169 ust. 1 i 2 ww. ustawy wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej lub prawnej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności: 
- nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);
- nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4 ww. ustawy – jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 
d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Kancelaria Ogólna - parter
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Rynku Pracy
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Załączniki do procedury

1) Zgłoszenie o wpisie szkoły/placówki niepublicznej do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych
2) Wyciąg z dowodu osobistego
3) Informacja o warunkach lokalowych
4) Wykaz kadry pedagogicznej
5) Zobowiązanie
6) Wykaz załączników składanych wraz z wnioskiem (DOC, 18 KB)
7) Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą RODO (DOC, 20 KB)

Wytworzył:
Magdalena Boniecka
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-01-20 14:08:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-01-19 10:35:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467