Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

W celu dokonania czynności rejestracyjnych w siedzibie Starostwa, należy wcześniej telefonicznie umówić datę i godzinę wizyty, tel. 22 756 62 54 wew. 182 lub 186.
Proces rejestracji jachtu lub innej jednostki pływającej do 24 metrów trwa średnio ok. 2,5 godziny.

Rejestracja jednostki pływającej możliwa jest również za pomocą dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl
Urząd Morski w Szczecinie uruchomił platformę szkoleniową dla interesantów pod adresem https://szkolenia.reja24.gov.pl

Rejestracji jachtu i innej jednostki pływającej o długości do 24 m, można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Właściciele jednostek pływających mogą kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1500),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 157),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2020 r. poz. 248),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1908)

Jakie jednostki należy zarejestrować?

Obowiązkowi rejestracji podlega:
- jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
- jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
- jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
- jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,
- jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
- deska surfingowa, deska z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

Jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

Opłaty

1. Wysokość opłat związanych z rejestracją jednostek pływających:
- 80 zł za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.
- 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru.

Opłatę należy wnieść:
na rachunek bankowy Powiatu Piaseczyńskiego
35 1020 1042 0000 8802 0442 7514
tytułem (wpisać odpowiednio) rejestracja jednostki pływającej/zamiana danych w rejestrze/ wydanie wtórnika/wydanie odpisu lub wyciągu

2. Wysokość opłaty za udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) 17 zł.
Opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść:
na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226
tytułem udzielenie pełnomocnictwa dla…..

Sposób załatwienia sprawy

1. Wniosek papierowy należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno.
2. Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem portalu REJA 24 - https://portal.reja24.gov.pl
Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony:
a) podpisem zaufanym albo
b) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
c) podpisem osobistym

FORMULARZE DO POBRANIA dostępne są na stronie Urzędu Morskiego w Szczcinie (tabela na dole strony)

Czas załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednostka pływająca zostanie wpisana do rejestru.

Wymagane dokumenty lub materiały potwierdzające informacje o jednostce:

1. Dowód własności jednostki, którym może być w szczególności:
a) faktura VAT,
b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego z klauzulą następującej treści: "Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

2. Zgoda właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.

3. Dokument stanowiący podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
1) karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
2) dokument wydany przez:
a) uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) albo
b) podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej
do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. a
3) dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej "ustawą o żegludze śródlądowej", jeżeli był wydany;
4) inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:
a) instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
b) techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
c) podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej

4. Dokument lub materiał potwierdzający informacje o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej, którym jest:
a) dokument tożsamości,
b) odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający:
– pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
– NIP albo odpowiedni identyfikator,
– siedzibę oraz
– imiona i nazwiska osób uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela, współwłaściciela lub armatora, z klauzulą następującej treści: "Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu do doręczeń właściciela, współwłaściciela lub armatora; z klauzulą następującej treści: "Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

5. Dokument potwierdzający rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, którym jest:
a) zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana,
b) dokument potwierdzający rejestrację czasową;

6. Dokument potwierdzający numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej, którym jest:
a) czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
b) dokument rejestracyjny;

7. Dokument potwierdzający rodzaj napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także jego moc, którym jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów, o których mowa w punkcie 3
c) instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany  przez producenta lub budowniczego,
d) oświadczenie właściciela - w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;

8. Dokument potwierdzający markę i model lub typ jednostki pływającej, którym jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
c) dokumentacja projektowa,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

9. Dokument potwierdzający podstawowe wymiary i parametry jednostki pływającej, którym jest:
a) w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
– deklaracja zgodności CE,
– świadectwo pomiarowe,
– certyfikat pomiarowy,
– jeden z dokumentów, o których mowa w pkt 3,
– dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
– oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,
b) w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana - deklaracja zgodności CE;

10. Dokument potwierdzający materiał główny, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, którym jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów, o których mowa w pkt 3,
c) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

11. Dokument potwierdzający rok budowy i producenta jednostki pływającej jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

12. Dokumentem potwierdzającym sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI jednostki pływającej jest pozwolenie radiowe.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula.
W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepis ten nie dotyczy deklaracji zgodności CE.

W przypadku gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której mowa w wyżej, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
1. o braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;
2. o braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;
3. o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
4. o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);
5. o braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.
 

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-06-02 09:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-02-10 08:43:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki