☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1500),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 157),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2020 r. poz. 248),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1908)

Jakie jednostki należy zarejestrować?

Obowiązkowi rejestracji podlega:
- jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
- jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
- jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
- jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,
- jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
- deska surfingowa, deska z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

Jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

Terminy rejestracji

1. Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego, w terminie:
- 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego do dnia 1 stycznia 2000 r.
- 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego do dnia 1 stycznia 2006 r.
- 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r. w przypadku wpisu i dokumentu wydanego po dniu 1 stycznia 2006 r.
2. Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.

Opłaty

1. Wysokość opłat związanych z rejestracją jednostek pływających:
- 80 zł za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.
- 60 zł w przypadku opłaty ulgowej  przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do sytemu Reja24 w terminie określonym przez ustawodawcę.
- 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru.

Opłatę należy wnieść:
na rachunek bankowy Powiatu Piaseczyńskiego
35 1020 1042 0000 8802 0442 7514
tytułem (wpisać odpowiednio) rejestracja jednostki pływającej/zamiana danych w rejestrze/ wydanie wtórnika/wydanie odpisu lub wyciągu

2. Wysokość opłaty za udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) 17 zł.
Opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść:
na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226
tytułem udzielenie pełnomocnictwa dla…..

Miejsce załatwienia sprawy

Rejestracji jachtu i innej jednostki pływającej o długości do 24 m, można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Właściciele jednostek pływających mogą kierować wnioski o rejestrację do wybranego spośród 382 organów rejestrujących, prowadzonych przez starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Sposób załatwienia sprawy

1. Wniosek papierowy należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno.
2. Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem portalu REJA 24 - https://portal.reja24.gov.pl
Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony:
a) podpisem zaufanym albo
b) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
c) podpisem osobistym

FORMULARZE DO POBRANIA: https://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip

Czas załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednostka pływająca zostanie wpisana do rejestru.

Wymagane dokumenty lub materiały potwierdzające informacje o jednostce:

1. Dowód własności jednostki, którym może być w szczególności:
a) faktura VAT,
b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego z klauzulą następującej treści: "Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

2. Zgoda właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.

3. Dokument stanowiący podstawę określenia danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali jest deklaracja zgodności CE lub jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
1) karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
2) dokument wydany przez:
a) uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) albo
b) podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej
do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. a
3) dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej "ustawą o żegludze śródlądowej", jeżeli był wydany;
4) inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:
a) instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo
b) techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo
c) podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej

4. Dokument lub materiał potwierdzający informacje o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej, którym jest:
a) dokument tożsamości,
b) odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający:
– pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
– NIP albo odpowiedni identyfikator,
– siedzibę oraz
– imiona i nazwiska osób uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela, współwłaściciela lub armatora, z klauzulą następującej treści: "Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu do doręczeń właściciela, współwłaściciela lub armatora; z klauzulą następującej treści: "Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

5. Dokument potwierdzający rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, którym jest:
a) zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana,
b) dokument potwierdzający rejestrację czasową;

6. Dokument potwierdzający numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej, którym jest:
a) czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
b) dokument rejestracyjny;

7. Dokument potwierdzający rodzaj napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także jego moc, którym jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów, o których mowa w punkcie 3
c) instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany  przez producenta lub budowniczego,
d) oświadczenie właściciela - w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;

8. Dokument potwierdzający markę i model lub typ jednostki pływającej, którym jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
c) dokumentacja projektowa,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

9. Dokument potwierdzający podstawowe wymiary i parametry jednostki pływającej, którym jest:
a) w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
– deklaracja zgodności CE,
– świadectwo pomiarowe,
– certyfikat pomiarowy,
– jeden z dokumentów, o których mowa w pkt 3,
– dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
– oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,
b) w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana - deklaracja zgodności CE;

10. Dokument potwierdzający materiał główny, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, którym jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) jeden z dokumentów, o których mowa w pkt 3,
c) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

11. Dokument potwierdzający rok budowy i producenta jednostki pływającej jest:
a) deklaracja zgodności CE,
b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;

12. Dokumentem potwierdzającym sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI jednostki pływającej jest pozwolenie radiowe.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula.
W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepis ten nie dotyczy deklaracji zgodności CE.

W przypadku gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której mowa w wyżej, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
1. o braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;
2. o braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;
3. o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
4. o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);
5. o braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.
 

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-06-02 09:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-06-02 11:10:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357