Ogłoszenie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego o konkursie na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta,
ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna

1. Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449 i Dz. U. z 2023 r., poz. 108).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo,
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 672) lub,
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub,
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.);
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

3. Oferty należy składać w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku do godziny 10:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin - Jeziorna”.

4. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej w terminie wskazanym w pkt 3. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty) na adres skrytki zamieszczonej na stronie BIP Powiatu Piaseczyńskiego.

5. Na żądanie organu prowadzącego jednostkę oświatową, kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

6. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia na podany adres do korespondencji lub adres mailowy.

8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.

Wytworzył:
Ksawery Gut
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2023-03-30 12:33:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-03-30 12:39:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki