Laborant ds. inwentaryzacji i obsługi sprzętów szkolnych i informatycznych w Zespole Szkół Nr 1

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie
ul. Szpitalna 10
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Laborant ds. inwentaryzacji i obsługi sprzętów szkolnych i informatycznych

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji,
- znajomość przepisów prawa z zakresu informatyki i ochrony danych osobowych,
- samodzielność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność i sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków

3. Zakres wykonywanych zadań:
- instalacja i konfigurowanie oprogramowania,
- wdrażanie rozwiązań usprawniających wykorzystanie istniejącego sprzętu i oprogramowania,
- wdrażanie programów i nadzór nad ich eksploatacją,
- administrowanie i serwis sprzętu komputerowego,
- administrowanie serwerami Windows, oraz środowiskami wirtualnymi (Hyper-V)
- przygotowanie potrzebnego w pracowniach zawodowych sprzętu na egzaminy,
- przygotowanie instrukcji obsługi nowego sprzętu,
- prowadzenie magazynu sprzętu i materiałów dla potrzeb pracowni zawodowych,
- udział w inwentaryzacji

4. Wymagane dokumenty:
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności.

5. Dodatkowe informacje:
- praca w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja@zs1piaseczno.pl do dnia 06.12.2023 r.
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół Nr 1 po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.piaseczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.

Wytworzył:
Udostępnił:
Markuszewska Magdalena
(2023-11-22 14:46:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-11-29 11:18:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki