Specjalista w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PĘCHERACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA  

Miejsce pracy:
Zespół Szkół Specjalnych
Pęchery, ul. B.Chrobrego 83
05-502 Piaseczno

Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – pełen etat (40 godzin tygodniowo) od dnia 6 maja 2024 r.
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe i udokumentowany, co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie i udokumentowany, co najmniej 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku.
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) biegła  umiejętność  obsługi  komputera  i znajomość programu VULCAN, Płatnik, 
6) znajomość przepisów z zakresu: ubezpieczeń społecznych,  Prawa Pracy (Kodeks Pracy), ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie w powierzone obowiązki, zdolności organizacyjne, umiejętność  pracy w zespole,
2) umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
3) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę
2) sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
3) księgowanie naliczonych list płac i wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
4) regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów o pracę (przelewy ROR, ZUS, US, PPK, potrącenia z wynagrodzeń)
5) sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz korygujących do ZUS, deklaracji PIT oraz sprawozdań do GUS,
6) przygotowywanie różnego rodzaju raportów oraz zestawień płacowych dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości,
7) dokonywanie analiz i sporządzanie planów budżetowych w zakresie płac i kadr, 
8) odpowiedzialność za Pracownicze Plany Kapitałowe,
9) współpraca przy audytach, kontrolach PIP, ZUS, US,
10) rozliczanie delegacji pracowniczych,
11) rozliczanie opłat za obiady,
12)  księgowanie dokumentów w programie księgowym „Finanse Vulcan”,
13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

4. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do pracy,
b) list motywacyjny
c) życiorys (CV),
d) dokumenty poświadczające wykształcenie,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) kserokopie posiadanych świadectw pracy,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z napisem „Nabór na stanowisko specjalista w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach” osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, ul. B.Chrobrego 83 lub na adres mailowy sekretariat@zsspechery.pl w terminie do dnia 22.04.2024 r. w godz. 9 – 14.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Specjalnych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / https://zsspechery.bip.gov.pl/.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458).
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
mgr Urszula Kotwica

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-04-08 13:57:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-04-08 14:11:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki