Konserwator (1/2 etatu) w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego
ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Konserwator (1/2 etatu)

Wymagania:
- wykształcenie minimum zasadnicze
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator
- dyspozycyjność, mobilność
- minimum 2-letnie doświadczenie

Zakres obowiązków:
- prace konserwacyjne i naprawcze na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii.
- dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia pracy, w tym dokonywanie bieżących napraw i konserwacji
- prace porządkowe wokół szkoły, w razie potrzeby odśnieżanie, posypywanie solą, piaskiem ciągów komunikacyjnych i parkingów, koszenie trawników
- wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły związanych z zajmowanym stanowiskiem i zakresem obowiązków

Oferujemy:
Umowa na czas określony do 6 miesięcy, a następnie możliwość zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony. Równoważny i ruchomy system czasu pracy.

Dokumenty niezbędne:
- życiorys zawodowy
- list motywacyjny
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy
- wypełniony kwestionariusz osobowy
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydata, że ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

Dokumenty dodatkowe:
- w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności/ kopia dokumentu/
- dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zsz-gk.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-04-11 09:44:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-04-11 09:47:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki